ORDRE EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2024.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Atès l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1
a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2024:

1 de gener, dilluns
6 de gener, dissabte
29 de març, divendres
1 d’abril, dilluns
1 de maig, dimecres
24 de juny, dilluns
15 d’agost, dijous
11 de setembre, dimecres
12 d’octubre, dissabte
1 de novembre, divendres
6 de desembre, divendres
25 de desembre, dimecres
26 de desembre, dijous

b) Al territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran), dilluns.

c) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener, el 1 d’abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

Article 2
A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2023

Roger Torrent i Ramió
Conseller d’Empresa i Treball

Descargar Ordre Calendari