assessorament laboral

Assessorament Laboral

Tramitació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant Sistema Red d’altes, baixes i variacions del personal, tramitació de qualsevol tipus d’operació a l’Oficina de Treball de la Generalitat, confecció de les nòmines …

assessorament fiscal

Assessorament Fiscal

Comptabilitat general de l’empresa, Impost de Societats i Comptes Anuals, Tancament de l’exercici comptable, studi i confecció dels models 130-131 de pagaments a compte i dels models 303-390 d’IVA (mensuals o trimestrals).

assessorament juridic penal

Assessorament Jurídic-Penal

En aquest departament intervenim davant qualsevol problema que pugui tenir el nostre client, amb un treballador, client o proveïdor, entitat financera, etc., també a nivell personal. A la vista de qualsevol conflicte que pugui arribar …

assessorament tècnic

Assessorament Tècnic

En el departament d’assessorament tècnic realitzem els projectes adients per poder satisfer als nostres clients en les seves necessitats, fent un estudi de l’esmentat projecte  …

transit

Trànsit

En aquest departament realitzem totes les gestions que el nostre client pugui necessitar com ara: – Consultes o aclariments respecte a qualsevol dubte. Transferència …

estrangeria

Estrangeria

Tramitació i renovació de permisos de treball i residència, Tramitació i renovació de permisos de residència, Reagrupaments familiars, Sol·licitud del NIE. …

assegurances

Assegurances

En aquest departament intentem cobrir les necessitats que els nostres clients puguin tenir, tant a nivell empresarial com a nivell particular, amb pòlisses d’assegurances …