assessorament laboral

Assessorament Laboral

Tramitació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant Sistema Red d’altes, baixes i variacions del personal, tramitació de qualsevol tipus d’operació a l’Oficina de Treball de la Generalitat, confecció de les nòmines …

Llegir més
assessorament fiscal

Assessorament Fiscal

Comptabilitat general de l’empresa, Impost de Societats i Comptes Anuals, Tancament de l’exercici comptable, studi i confecció dels models 130-131 de pagaments a compte i dels models 303-390 d’IVA (mensuals o trimestrals).

Llegir més
assessorament juridic penal

Assessorament Jurídic-Penal

En aquest departament intervenim davant qualsevol problema que pugui tenir el nostre client, amb un treballador, client o proveïdor, entitat financera, etc., també a nivell personal. A la vista de qualsevol conflicte que pugui arribar …

Llegir més
assessorament tècnic

Assessorament Tècnic

En el departament d’assessorament tècnic realitzem els projectes adients per poder satisfer als nostres clients en les seves necessitats, fent un estudi de l’esmentat projecte  …

Llegir més
transit

Trànsit

En aquest departament realitzem totes les gestions que el nostre client pugui necessitar com ara: – Consultes o aclariments respecte a qualsevol dubte. Transferència …

Llegir més
estrangeria

Estrangeria

Tramitació i renovació de permisos de treball i residència, Tramitació i renovació de permisos de residència, Reagrupaments familiars, Sol·licitud del NIE. …

Llegir més
assegurances

Assegurances

En aquest departament intentem cobrir les necessitats que els nostres clients puguin tenir, tant a nivell empresarial com a nivell particular, amb pòlisses d’assegurances …

Llegir més