solucions laboral

Solucions laborals

 • Presentació de TC1-TC2, si estan en el Règim General de la Seguretat Social.

 • Presentació de rebuts d’autònoms.

 • Prevenció de Riscos Laborals.

 • Legalització de Llibre de Visites per cada Centre obert.

solucions fiscal

Solucions fiscals

 • Tramitació del CIF.

 • Pagament del ITP/AJD.

 • Alt del Cens i IAE.

 • Liquidació trimestral d’IVA/IRPF. (Model 300/110).

 • Resum anual d’IVA/IRPF. (Model 390/190).

 • Pagament de l’Impost sobre Societats. (Model 200/201).

 • Pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats. (Model 202).

 • Pagament d’IRPF de lloguers. (Model 115).

 • Presentació Resum anual IRPF de lloguers. (Model 180).

 • Presentació model 349 -operacions intracomunitàries.

 • Presentació model 347 -facturació clients i proveïdors superior a 3.006,00 €

 • Rendiments capital mobiliari. (Model 123).

solucions fiscal

Solucions comptables

 • Gestió de comptabilitat d’acord amb el Pla General Comptable.

 • Presentació de Comptes Anuals al Registre Mercantil.

 • Enquadernació i presentació de llibres comptables al Registre Mercantil.

 • Enquadernació de llibres d’IVA.

solucions societaries

Solucions societàries

 • Comunicació d’obertura a la Generalitat de Catalunya.

 • Llicència Municipal de l’activitat a l’Ajuntament.

 • Llibres societàris (segons nombre de socis).

 • Estatuts Socials.