Solucions

Solucions laborals

· Presentació de TC1-TC2, si estan en el Règim General de la Seguretat Social.
· Presentació de rebuts d’autònoms.
· Prevenció de Riscos Laborals.
· Legalització de Llibre de Visites per cada Centre obert.

laboral

Solucions fiscals

· Tramitació del CIF.
· Pagament del ITP/AJD.
· Alt del Cens i IAE.
· Liquidació trimestral d’IVA/IRPF. (Model 300/110).
· Resum anual d’IVA/IRPF. (Model 390/190).
· Pagament de l’Impost sobre Societats. (Model 200/201).
· Pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats. (Model 202).
· Pagament d’IRPF de lloguers. (Model 115).
· Presentació Resum anual IRPF de lloguers. (Model 180).
· Presentació model 349 -operacions intracomunitàries.
· Presentació model 347 -facturació clients i proveïdors superior a 3.006,00 €
· Rendiments capital mobiliari. (Model 123).

fiscal

Solucions comptables

· Gestió de comptabilitat d’acord amb el Pla General Comptable.
· Presentació de Comptes Anuals al Registre Mercantil.
· Enquadernació i presentació de llibres comptables al Registre Mercantil.
· Enquadernació de llibres d’IVA.

solucions-comptables

Solucions societàries

· Comunicació d’obertura a la Generalitat de Catalunya.
· Llicència Municipal de l’activitat a l’Ajuntament.
· Llibres societàris (segons nombre de socis).
· Estatuts Socials.

solucions-societaries